Sundbyvang december 2020

Sundbyvang december 2020

Kære alle

Vi har desværre ikke haft mulighed for at holde vores årlige afdelingsmøde i år, eller vores fælles arbejdsdage, og derfor har vi et par punkter vi gerne vil informere om.

Når man bor i AlmenBolig+ har man forpligtet sig til at deltage i den daglige drift og vedligehold af foreningen, det er en forudsætning for at kunne bo her.

Uddrag af allonge, som vi alle har skrevet under på : Opfylder lejer ikke sine forpligtelser til vedligeholdelse eller renholdelse, kan udlejer lade arbejdet udføre for lejers regning. Beløbet er pligtig pengeydelse i lejeforholdet. Såfremt lejer undlader at opfylde sine forpligtelser, herunder at deltage i det fælles ansvar for afdelingens drift, vedligeholdelse, renholdelse m.v., kan udlejer vælge at opsige/ophæve lejemålet som misligholdt. Såfremt lejer ikke længere er i stand til at opfylde sine forpligtelser på grund af nedsat førlighed, sygdom el. lignende, skal der søges en KAB Bedre boliger for alle fleksibel løsning evt. ved afdelingsbestyrelsens mellemkomst. Såfremt der ikke kan opnås anden aftale pålignes lejer en tillægsleje som kompensation for den manglende opfyldelse af forpligtelserne, som herefter varetages af udlejer.”

Vedr Arbejdsgrupper:

Nogle arbejdsgrupper fungerer bedre end andre, nogle hustande er mere aktive end andre.

Det er generelt svært at finde nogen der ønsker at påtage sig rollen som koordinator, derfor er det vigtigt at alle tager ansvar og bidrager selvstændigt i opgaverne. Og husk, koordinatorerne er frivillige, de er jeres naboer og derfor kommunikere man på en ordentlig måde. Nogle ønsker ikke at være koordinatorer, fordi de synes tonen er for hård og det er for stor en opgave at følge op og huske folk på, at det er deres tur og følge op på om opgaverne udført. Der mangler et par koordinatorer, hvis ingen melder sig, vil opgaven gå på tur i gruppen.

Når opgaverne bliver udstukket, forventes det at man, på eget initiativ, skriver hvilken opgaver man tager og ligeledes melder tilbage til koordinator når opgaven er løst. Gerne med billeddokumentaion. De der ikke melder tilbage, vil blive registret som ikke deltagende og når det er sket flere gange, vil man i første omgang få et brev fra bestyrelsen om manglede deltagelse, det bliver samtidigt rapporteret til KAB.

Vedr fællesareal på Persillevej

Bestyrelsen gik i foråret i gang med at ordne området sammen med en masse beboere. Bostedet Sundbyvang gav grønt lys til, vi må råde over området, og vi fik lov til at fjerne løbebanen. Derfor startede vi med at fjerne alle sten, som udgjorde banen, for at få et mere jævnt og sammenhængende område, vi fik fyldt op med jord og eftersået græs. Der blev luget og fjernet en masse buskads, så der er kommet små hyggelige gange man kan gennem sig i bag ved buskene. Der blev indkøbt nyt bord- bænkesæt, for at invitere til at bruge det fælles grønne område, som vi er så heldige at have.

Vi har mange ideer og har undersøgt flere muligheder. Derfor tænker vi at nedsætte en arbejdsgruppe der, i samarbejde med bestyrelsen, skal komme med forslag til den endelige udformning af området. Disse forslag vil så komme til afstemning på vores næste afdelingsmøde. Vi håber der er nogle beboere, der kunne tænke sig at være med til at løfte opgaven, blandt andet kunne det være en mulighed at søge af puljen: ”Sundby for Alle”.

‘Nye mødesteder og særlige genveje’ støtter etableringen af grønne og attraktive mødesteder på veje, fortove og gadehjørner, hvor børn, unge og voksne kan mødes og opholde sig. Vi støtter også projekter der kan skabe synlige genveje, der kan binde kvarteret bedre sammen.

https://www.kk.dk/sites/default/files/samlede_retningslinjer.pdf

Skriv til bestyrelsen inden 1. januar 2021, hvis du kunne tænke dig at være med til at gøre området et attraktivt sted vi kan mødes.

 

Affald

Vi oplever dage med ekstra pres på husholdningsaffald, kommunen har sendt os en oversigt over kapacitet og udnyttelse og vi er kun oppe på 78%, så det er et spørgsmål om at være lidt mere bevidst om, hvornår der er bedst plads. Vi får hentet affald mandag, onsdag og fredag. I weekenden er containerne ofte overfyldte, men de andre dage, er der masser af plads, så hvis man husker at gå ud med affald torsdag aften eller mandag morgen, i stedet for fredag morgen og søndag aften, ville det hjælpe meget. Og samtidig være bedre til at sortere, vi finder stadig meget plastik, metal og glas i almindeligt affald. Husk at dåser uden pant skal i metalcontainer.

Nu hvor julen nærmer sig, må I godt være ekstra opmærksomme. Skraldecontainerne skal altid kunne lukkes. Det er tilladt ekstraordinært at stille overskydende affald i KLARE/GENNEMSIGTIGE poser, ved siden af, så tager de det med.

Husk at folde pap og kun rent pap må komme i container. Hvis der er overskydende pap, må det ligeledes sættes i sække ved siden af, eller i storskrald. PAPIR, må ikke smides i papcontainer, heller ikke selvom det har samme farve som pap. Papir er papir.

Vi melder ud, når vi kender datoen for afhentning af juletræer.

 

Teknikgruppen

Teknikgruppen minder om, at henvendelser til dem er via hjemmesiden og ikke på Facebook.

TEK gruppen | AlmenBolig+ Sundbyvang (loevstikkevej.dk)

 

Arbejdsdage

Vi har følgende datoer til arbejdsdage 2021, så kan I kan sætte kryds. 21. marts, 19. juni og 19. september.

 

Husk vores gode hjemmeside med mange nyttige informationer Løvstikkevej 20-65 – Almenbolig Plus Sundbyvang | AlmenBolig+ Sundbyvang (loevstikkevej.dk)

Her finder I også allongen på forsiden, under ”vigtige sider” til højre på forsiden.

Tak for godt naboskab. Vi ønsker alle en rigtig god jul og et godt nytår, hvor vi forhåbentlig kan afholde arbejdsdage, fastelavn, afdelingsmøde, juletræshygge og sommerfest igen.

 

Med venlig hilsen
Bestyrelsen Sundbyvang

Om Forfatteren

Jeg er udvikler og hjemmesidenørd, men elsker at lave fysisk gør det selv arbejde og går meget op i det. Jeg skriver om det på denne hjemmeside så du også kan få del i måden hvorpå jeg vedligeholder tingene.